Jakie są rodzaje instalacji przeciwpożarowych?

Ochrona przeciwpożarowa jest w polskim prawie regulowana Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. System sygnalizacji przeciwpożarowej nie jest obowiązkowym wyposażeniem wszystkich budynków.Natomiast obligatoryjnie musi być instalowany w obiektach użyteczności publicznej, czyli lokalach handlowych, teatrach, kinach, restauracjach, halach widowiskowo-sportowych, szpitalach, archiwach, muzeach, stacjach metra, dworcach, bankach, bibliotekach, garażach podziemnych. Instalacja przeciwpożarowa jest także konieczna w budynkach zamieszkania zbiorowego.

 

Podział instalacji przeciwpożarowych

 

Instalacje przeciwpożarowe łączą w sobie urządzenia ostrzegawcze oraz gaśnicze. Ich zadaniem jest poinformowanie osób przebywających w budynku o wystąpieniu zagrożenia pożarowego, dzięki czemu mogą one podjąć szybką ewakuację. Bardzo ważna jest czułość detektorów, które powinny wykryć pożar już w jego najwcześniejszym stadium. Systemy gaśnicze mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i wykorzystują w tym celu różne środki. Poniżej podajemy najpopularniejszy podział instalacji przeciwpożarowych ze względu na wykorzystywany środek gaśniczy.

 

  1. Instalacja przeciwpożarowa na wodę. Wodna instalacja przeciwpożarowa jest najczęściej wykorzystywana. System składa się ze zbiornika wody pożarowej, pompy oraz sieci rurociągów wraz z tryskaczami. W instalacji utrzymywane jest stałe ciśnienie wody. W tryskaczach znajdują się ampułki, których pęknięcie pod wpływem odpowiednio wysokiej temperatury powoduje otwarcie tryskacza. Tryskacze działają na zasadzie selektywnego gaszenia i uruchamiane są nad miejscem zagrożenia, a nie w całym budynku, co pozwala ograniczyć do minimum uszkodzenie mienia. Alternatywą dla tryskaczy są zraszacze, które wyposażone są w dysze gaśnicze i podzielone na odpowiednie strefy gaszenia. Woda uwalniania jest po wykryciu zagrożenia w całym obszarze, znajdującym się w danej strefie.

  2. Instalacja przeciwpożarowa na mgłę wodną. Instalacja PPOŻ na mgłę opiera się na systemie tryskaczy z dyszami mgłowymi. Czynnikiem gaśniczym w tym przypadku również jest woda, ale generowana w postaci mgły, która odcina dopływ tlenu do źródła pożaru. Medium rozpraszane jest w formie kropelkowej, co pozwala objąć zasięgiem oddziaływania większy obszar. Mgła wodna podawana jest pod wysokim ciśnieniem, zobojętnia atmosferę i schładza przestrzeń. Wykorzystanie mgły zamiast wody pozwala ograniczyć zniszczenia mienia pod wpływem oddziaływania czynnika ciekłego. Z tego powodu tryskacze mgłowe są chętnie instalowane w obiektach, w których znajdują się maszyny, transformatory, generatory prądu, urządzenia hydrauliczne, zbiorniki olejowe, turbiny gazowe czy kanały kablowe. Dysze mgłowe wykorzystują do 90% mniej wody niż tradycyjne tryskacze.

  3. Instalacja przeciwpożarowa na pianę. Instalacje pianowe wykorzystywane są do gaszenia substancji stałych, ciekłych i gazowych. Najczęściej pianę stosuje się do gaszenia drewna, plastiku, betonu oraz powierzchni lakierowanych. Piana doskonale sprawdza się do gaszenia substancji paliwowych. Wytwarzana jest w generatorze z połączenia wody i preparatu pianotwórczego, a następnie emitowana przez system specjalnych dysz i tryskaczy. System pianowy wykorzystywany jest wszędzie tam, gdzie zastosowanie wody mogłoby przynieść dodatkowe straty. Do takich miejsc zaliczamy rafinerie i przedsiębiorstwa utylizujące odpady oraz obszary, gdzie magazynuje się paliwo, opony, kosmetyki czy substancje chemiczne.

  4. Instalacja przeciwpożarowa na gaz. Gaz jako środek gaśniczy wykorzystywany jest w bibliotekach, archiwach, serwerowniach, rozdzielniach elektrycznych czy miejscach składowania łatwopalnych cieczy. W takich miejscach użycie wody do gaszenia ognisk pożaru mogłoby spowodować dodatkowe (i często nieodwracalne) szkody mienia. Do gaszenia pożarów gazem najczęściej wykorzystuje się dwutlenek węgla lub argon. Instalacja przeciwpożarowa na gaz wyposażona jest w elektryczne lub mechaniczne mechanizmy spustowe. Gaz nie jest uwalniany od razu, ale po określonym czasie, w którego trakcie pracownicy mają czas na ewakuację z danego obszaru.