Kontrola instalacji elektrycznej. Najważniejsze informacje

Okresowa kontrola instalacji elektrycznej pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy instalacja jest w pełni bezpieczna i nie zagraża konstrukcji budynku ani jego mieszkańcom. To najskuteczniejszy sposób, aby sprawdzić prawidłowość podłączeń urządzeń elektrycznych oraz stan przewodów, a także dokonać niezbędnych pomiarów. Kontrola instalacji elektrycznej musi zostać przeprowadza przez specjalistów, posiadających odpowiednie uprawnienia. Jej efektem jest sporządzenie protokołu, który stanowi niezbędny dokument między innymi w procesach odszkodowawczych. 

 

Kontrola instalacji elektrycznej. Najważniejsze informacje

 

Okresowa kontrola instalacji elektrycznej pozwala odpowiedzieć na pytanie, czy instalacja jest w pełni bezpieczna i nie zagraża konstrukcji budynku ani jego mieszkańcom. To najskuteczniejszy sposób, aby sprawdzić prawidłowość podłączeń urządzeń elektrycznych oraz stan przewodów, a także dokonać niezbędnych pomiarów. Kontrola instalacji elektrycznej musi zostać przeprowadza przez specjalistów, posiadających odpowiednie uprawnienia. Jej efektem jest sporządzenie protokołu, który stanowi niezbędny dokument między innymi w procesach odszkodowawczych.

 

Jak wygląda kontrola instalacji elektrycznej?

Instalacja elektryczna jest sprawdzana pod kątem przydatności do użytkowania oraz zachowania ciągłości elektrycznej przewodów. Należy każdorazowo skontrolować dokumentację eksploatacyjną budynku. Kontrola instalacji elektrycznej przebiega dwufazowo. W pierwszej fazie elektrycy dokonują wizualnych oględzin instalacji i sprawdzają, czy wszystkie jej elementy prawidłowo funkcjonują. Konieczne jest sprawdzenie zgodności instalacji elektrycznej z normą HD 60364.

 

Kolejny etap to wykonanie niezbędnych pomiarów i odpowiednich prób za pomocą mierników i manipulatorów. Można dzięki temu zbadać wartości, których nie udało się sprawdzić za pomocą standardowych oględzin. Na ich podstawie stwierdza się, czy przewody są zabezpieczone przed zwarciem, czy wyłącznik różnicowo-prądowy jest sprawny oraz czy wartość rezystancji izolacji jest odpowiednio wysoka. Sprawdzona zostaje impedancja podłóg i ścian, biegunowość, kolejność faz i spadki napięcia. Po przeprowadzeniu badań kontrolerzy sporządzają protokół, w którym umieszczają ich przebieg, wyniki i wnioski.

 

Jak często kontrolować instalację elektryczną?

Obowiązek kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej spoczywa na właścicielu budynku oraz dostawcach energii. Warto jednak mieć na uwadze, że użytkownicy lokalu muszą dbać o gniazdka, łączniki, bezpieczniki i odbiorniki energii – ich rola nie pozostaje zatem bez znaczenia. Konieczność przeprowadzania badań okresowych regulowana jest ustawą o Prawie Budowlanym z 7 lipca 1994 roku oraz ustawą o Prawie Energetycznym z 10 kwietnia 1997 roku, a także rozporządzeniami ministerialnymi. Właściciel budynku ma obowiązek zlecić kontrolę instalacji elektrycznej wyspecjalizowanej firmie minimum raz na 5 lat oraz doraźnie, gdy budynek został uszkodzony w wyniku skrajnych zdarzeń pogodowych. Budynki o powierzchni większej niż 2000m2 muszą być kontrolowane raz na dwa lata. Troska o regularną kontrolę jest ważna z dwóch powodów. Po pierwsze, chroni budynek i mieszkańców przed nieprzewidzianymi awariami i ich skutkami. Po drugie, to warunek obowiązkowy do otrzymania odszkodowania w razie pożaru, powodzi i tym podobnych zdarzeń losowych.

 

Kontrola instalacji elektrycznej musi być przeprowadzania nie rzadziej niż raz na rok w pomieszczeniach, które są zagrożone wybuchem lub w których znajdują się wyziewy żrące. Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej należy sprawdzać raz na rok w pomieszczeniach wilgotnych, gorących oraz na otwartych przestrzeniach. Natomiast rezystancja izolacji musi zostać skontrolowana raz w roku w pomieszczeniach zagrożonych pożarem, budynkach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach, hotelach, biurowcach czy internatach.