Rodzaje uprawnień dla elektryków

W większości wykonywanych zawodów można ubiegać się o różnego rodzaju uprawnienia podnoszące kwalifikacje i możliwości finansowe. Nie inaczej jest w przypadku zawodu elektryka. Niektóre uprawnienia tego rodzaju znane są już od kilkudziesięciu lat, inne z kolei pojawiają się wraz z rozwojem technologicznym i nowymi możliwościami eksploatacji energii elektrycznej. Ich zasadne wykorzystanie w określonej specjalności lub na danym obszarze działań potwierdzają odpowiednie dokumenty, które umożliwiają samodzielne wykonywanie obowiązków. Warto wiedzieć, czego dotyczą poszczególne rodzaje uprawnień oraz jakie kwalifikacje obejmują.

Jakie są rodzaje uprawnień nadawanych elektrykom?

Określaniem kwalifikacji oraz rozpowszechnianiem wiedzy z zakresu elektryki zajmuje się Stowarzyszenie Elektryków Polskich. SEP umożliwia również nadawanie uprawnień zawodowych, kontrolując pracę Centralnej Komisji Uprawnień Zawodowych i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów. Tym samym osoby pracujące w zawodzie elektryka mogą ubiegać się o uzyskanie następujących uprawnień:

  • Uprawnienia w zakresie eksploatacji – obejmują one zarówno obsługę, konserwację, remonty, montaż i przeprowadzanie pomiarów instalacji, jak i dozór nad osobami wykonującymi te czynności,
  • Budowlanych - odnoszących się do wykonywania funkcji technicznych w budownictwie, w tym szczególnie kwalifikacji dotyczących specjalności instalacyjnej i telekomunikacyjnej,
  • Rzeczoznawcy budowlanego – odnoszących się do możliwości wykonywania ekspertyz technicznych w ściśle określonym zakresie tematycznym, najczęściej dotyczącym oceny stanu technicznego obiektu budowlanego lub robót budowlanych, przyjęcia właściwych rozwiązań projektowych oraz podejmowania uzasadnionych decyzji gospodarczych i administracyjnych,
  • Rzeczoznawcy, specjalisty i weryfikatora SEP – czyli specjalistycznych, wysokich kwalifikacji otrzymywanych w ramach Izby Rzeczoznawców SEP i obejmujących działania w specyficznych dziedzinach elektryki,
  • Biegłego sądowego – posiadającego szczególną wiedzę w zakresie nauki i techniki dotyczącej specjalności związanych z elektryką,
  • Audytora energetycznego – osoby zajmującej się przygotowywaniem opracowań określających zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, obejmującego zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynkach,
  • Uprawnienia zawodowe do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków – czyli kwalifikacji dotyczącej wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości,
  • Uprawnienia specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej – obejmujących kompetencje w zakresie identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z jakością zasilania.

Największym zainteresowaniem elektryków w Sieradzu cieszą się uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych oraz uprawnień budowlanych w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych. Najmniejszym z kolei uprawnienia audytora energetycznego i specjalisty w zakresie jakości energii elektrycznej. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że te kwalifikacje pojawiły się stosunkowo najpóźniej, nic dziwnego zatem, że nie są jeszcze tak popularne, jak te podstawowe.